Våra tjänster

Senast ändrad: 29 januari 2020

Reproduktionscentrum hund och katt kan till exempel hjälpa till med optimering av parningsdag, löpningsrubbningar, fertilitetsutredningar, prostataproblem, frysning av sperma och artificiell insemination (AI).

Klicka på någon av de expanderbara menyerna nedan för att få mer information om våra respektive tjänster.

Fastställande av rätt parningsdag

Fastställande av rätt parningsdag

Vi kan hjälpa till med att bestämma rätt parningsdag under tikens löpning med hjälp av vaginalcellsprover och blodprov för analys av progesteron. Inför insemination rekommenderas att man alltid först tar prov för att bestämma de mest fruktsamma dagarna. Särskilt viktigt är detta om fryst sperma används. Inför en insemination är det lämpligt att du så fort tiken börjar löpa tar kontakt med Universitetsdjursjukhuset så att vi tillsammans kan bestämma en lämplig dag för det första besöket. Ibland behövs mer än ett prov för att man säkert ska hitta rätt dagar. Det går också bra att enbart beställa prov för progesteronanalys.

Kontakta Universitetsdjursjukhusets reception för att boka tid för fastställande av rätt parningsdag, telefon 018-67 26 80.

Artificiell insemination (AI)

Artificiell insemination (AI)

Artificiell insemination innebär att man på konstgjord väg överför sperma till de honliga könsorganen. Insemination kan rätt använd vara ett värdefullt hjälpmedel i hundavel. Endast hundar med normal fortplantningsförmåga får användas i avel, även när man använder artificiell insemination. Vi undersöker alltid din hund för att göra en bedömning av lämpligheten i att använda sig av insemination i varje specifikt fallVi utför i mindre utsträckning också artificiell insemination på katt.

Vid artificiell insemination kan man använda sig av färsk sperma när båda hundarna finns på plats. Vid korta transporter av sperma (inom Europa) är kyld sperma ofta ett bra alternativ. Slutligen kan man även använda fryst upptinad sperma. Dräktighetsprocenten för inseminationer med fryst sperma under 2013 var 76 %.

Hur går det till?

Vi lägger in sperman direkt i livmodern för bästa dräktighetsresultat. Sperman deponeras i livmodern med ett endoskop där placeringen av katetern kan följas på en bildskärm. Metoden är mycket skonsam för tiken som inte behöver ges något lugnande medel.

Vi rekommenderar att du i god tid inför en insemination tar kontakt med våra veterinärer för planering eftersom vi inte kan garantera att det alltid går att få en tid med kort varsel.

Kontakta veterinärerna vid Reproduktionscentrum hund och katt för planering av inseminering, fertilitetskliniken@slu.se eller under våra telefontider.

Frysning och lagring av sperma

Frysning och lagring av sperma

Reproduktionscentrum rekommenderar att hanhunden provtas för Brucella canis inför spermaimport. Läs mer om Brucella canisJordbruksverkets och SVA:s hemsidor.

Frysning av sperma innebär att man kan spara avelsmaterial från intressanta handjur till framtiden samt möjliggör transport över stora avstånd. Sperma samlas först från hanhunden. Om man har möjlighet att ta med sig en löptik så underlättar det ofta spermasamlingen och kan resultera i ett bättre prov. Efter att spermaprovet har samlats undersöks dess kvalitet. Om sperman är av dålig kvalitet avråder vi från frysning eftersom dräktighetsresultaten kan förväntas bli dåliga. Den samlade sperman späds först med en speciell spädningsvätska innan den fryses. Efter frysning lagras sperman i flytande kväve. En spermasamling från en hanhund brukar räcka till insemination av 1-4 tikar. De spädningsvätskor som vi använder vid frysning är vetenskapligt utprovade vid vår avdelning för att på bästa sätt bevara spermiernas fruktsamhet.

Frysning av sperma från katt utförs inte rutinmässigt och kan fortfarande anses befinna sig på försöksstadiet. Vi kan dock hjälpa till med frysning av kattsperma om så önskas.

Frågor om frysning och lagring av sperma ställs till Reproduktionscentrums veterinärer på mail fertilitetskliniken@slu.se alternativt på våra telefontider.

Spermabanken

I spermabanken lagras fryst sperma från framförallt hundar, men även från katter. All sperma som ligger i spermabanken ägs av privata djurägare. Vi skriver ett kontrakt med den som äger sperman och endast denna person har rätt att ta ut sperma från banken eller att få ut uppgifter om den lagrade sperman. Lagringen sker i tankar som är fyllda med flytande kväve som håller -196°C. Vid denna låga temperatur har cellernas ämnesomsättning helt upphört vilket innebär att fryst sperma i princip kan lagras hur länge som helst utan att förstöras. Därför kan man spara sperma från en hund som man vill använda till avel långt senare.

Vid faktura- och avtalsfrågor kontakta administrationen vid institutionen för kliniska vetenskaper på mejl kvinstadm@slu.se eller telefon 018-67 21 79.

Import och export av sperma

Import och export av sperma

Reproduktionscentrum rekommenderar att hanhunden provtas för Brucella canis inför spermaimport. Läs mer om Brucella canis på Jordbruksverkets och SVA:s hemsidor (länkar nedan).

Vid export av sperma är det viktigt att man först av allt tar reda på vilka införselkrav som finns i mottagarlandet. Sperma kan importeras och exporteras antingen kyld eller fryst. Hållbarheten för den kylda sperman beror på spädningsvätskans egenskaper men inom 2-7 dagar bör den spädda kylda sperman som regel användas. Fryst sperma kan lagras hur länge som helst. Transport och hantering av kyld sperma är generellt enklare och billigare än för fryst sperma.

Vid import av sperma bör man ta reda på vad som gäller för införsel av sperma på Jordbruksverkets hemsida. För att alla uppgifter som krävs ska komma med kan du ladda ner blanketter från oss och skicka dem till avsändaren av sperman så att veterinären i exportlandet kan fylla i de uppgifter vi behöver. För import från länder som ligger utanför EU behövs även de hälsointyg som nämns på Jordbruksverkets hemsida. Ofullständigt ifyllda intyg kan leda till att den importerade sperman inte får användas då den kanske inte uppfyller Jordbruksverkets villkor för seminverksamhet på hund.

Länkar till nämnda webbplatser

Jordbruksverkets sida om Brucella canis

SVAs sida om Brucellos

Våra blanketter 

Vid transport av kyld sperma transporteras sperman i en frigolitlåda med frysklampar så att sperman håller en temperatur på 4-5°C. Spermierna späds ut i en buffert som skyddar dem på bästa sätt och bevarar deras fruktsamhet.

Vid export av fryst sperma måste sperman fraktas i en tank som fylls med flytande kväve, en så kallad dry-shipper. I en dry-shipper sugs det flytande kvävet upp i kärlets vägg och ligger därmed inte fritt. Eftersom en dry-shipper inte innehåller fritt flytande kväve behöver den inte fraktas som farligt gods. Dry-shipper för transport av fryst sperma kan du köpa eller hyra av oss. Vi kan även mot en avgift hjälp till med att ordna transporten.

Frågor om import och export av sperma ställs till Reproduktionscentrums veterinärer på mail fertilitetskliniken@slu.se alternativt på våra telefontider.

Länk till Jordbruksverkets hemsida om villkor för att ta in hundsperma till Sverige.

Fertilitetsutredningar

Fertilitetsutredningar

Veterinärerna vid Reproduktionscentrum hund och katt kan hjälpa till med spermaprover för bedömning av fruktsamhet hos hanhundar och hankatter och gynekologisk undersökning av tikar och honkatter för utredning av misstänkt ofruktsamhet.

Kontakta Universitetsdjursjukhusets reception för att boka tid för fertilitetsutredning, telefon 018-67 26 80.


Kontaktinformation

Reproduktionscentrum hund och katt

Boka tid: 018-672680.

För frågor och rådgivning, samt frysning och lagring av sperma: 018-672159, telefontid måndag och fredag 8.00-9.00, eller fertilitetskliniken@slu.se.

Sidansvarig: susanne.pettersson@slu.se