Våra tjänster

Senast ändrad: 07 december 2022

Reproduktionscentrum hund och katt kan till exempel hjälpa till med utredning och behandling av sjukdomar i reproduktionsorganen, optimering av parningsdag, löpningsrubbningar, fertilitetsutredningar, frysning av sperma och artificiell insemination (AI).

Klicka på någon av de expanderbara menyerna nedan för att få mer information om våra respektive tjänster.

Utredning och behandling av sjukdomar i reproduktionsorganen

Vi kan till exempel hjälpa till med utredning och behandling av sjukdomar i testiklar och prostata, förändringar i livmoder och äggstockar samt misstänkta utvecklingsrubbningar av könsorgan och juversjukdomar. 

Fastställande av rätt parningsdag

Fastställande av rätt parningsdag

Vi kan hjälpa till med att bestämma rätt parningsdag under tikens löpning med hjälp av vaginalcellsprover och blodprov för analys av progesteron. Inför insemination rekommenderas att man alltid först tar prov för att bestämma de mest fruktsamma dagarna. Särskilt viktigt är detta om fryst sperma används. Inför en insemination är det lämpligt att du så fort tiken börjar löpa tar kontakt med Universitetsdjursjukhuset så att vi tillsammans kan bestämma en lämplig dag för det första besöket. Ibland behövs mer än ett prov för att man säkert ska hitta rätt dagar. Det går också bra att enbart beställa prov för progesteronanalys.

Kontakta Universitetsdjursjukhusets reception för att boka tid för fastställande av rätt parningsdag, telefon 018-67 26 80.

Artificiell insemination (AI)

Artificiell insemination (AI)

Artificiell insemination innebär att man på konstgjord väg överför sperma till de honliga könsorganen. Insemination kan rätt använd vara ett värdefullt hjälpmedel i hundavel. Endast hundar med normal fortplantningsförmåga får användas i avel, även när man använder artificiell insemination. Vi undersöker alltid din hund för att göra en bedömning av lämpligheten i att använda sig av insemination i varje specifikt fall. Vi utför i mindre utsträckning också artificiell insemination på katt.

Vid artificiell insemination kan man använda sig av färsk sperma när båda hundarna finns på plats. Vid korta transporter av sperma (inom Europa) är kyld sperma ofta ett bra alternativ. Slutligen kan man även använda fryst upptinad sperma. Dräktighetsprocenten för inseminationer med fryst sperma under 2013 var 76 %.

Hur går det till?

Vi lägger in sperman direkt i livmodern för bästa dräktighetsresultat. Sperman deponeras i livmodern med ett endoskop där placeringen av katetern kan följas på en bildskärm. Metoden är mycket skonsam för tiken som inte behöver ges något lugnande medel.

Vi rekommenderar att du i god tid inför en insemination tar kontakt med våra veterinärer för planering eftersom vi inte kan garantera att det alltid går att få en tid med kort varsel.

Kontakta veterinärerna vid Reproduktionscentrum hund och katt för planering av inseminering, fertilitetskliniken@slu.se eller under våra telefontider.

Frysning och lagring av sperma

Frysning och lagring av sperma

Reproduktionscentrum rekommenderar att hanhunden provtas för Brucella canis inför spermaimport. Läs mer om Brucella canisJordbruksverkets och SVA:s hemsidor.

Frysning av sperma innebär att man kan spara avelsmaterial från intressanta handjur till framtiden samt möjliggör transport över stora avstånd. Sperma samlas först från hanhunden. Om man har möjlighet att ta med sig en löptik så underlättar det ofta spermasamlingen och kan resultera i ett bättre prov. Efter att spermaprovet har samlats undersöks dess kvalitet. Om sperman är av dålig kvalitet avråder vi från frysning eftersom dräktighetsresultaten kan förväntas bli dåliga. Den samlade sperman späds först med en speciell spädningsvätska innan den fryses. Efter frysning lagras sperman i flytande kväve. En spermasamling från en hanhund brukar räcka till insemination av 1-4 tikar. De spädningsvätskor som vi använder vid frysning är vetenskapligt utprovade vid vår avdelning för att på bästa sätt bevara spermiernas fruktsamhet.

Frysning av sperma från katt utförs inte rutinmässigt och kan fortfarande anses befinna sig på försöksstadiet. Vi kan dock hjälpa till med frysning av kattsperma om så önskas.

Frågor om frysning och lagring av sperma ställs till Reproduktionscentrums veterinärer på mail fertilitetskliniken@slu.se alternativt på våra telefontider.

Spermabanken

I spermabanken lagras fryst sperma från framförallt hundar, men även från katter. All sperma som ligger i spermabanken ägs av privata djurägare. Vi skriver ett kontrakt med den som äger sperman och endast denna person har rätt att ta ut sperma från banken eller att få ut uppgifter om den lagrade sperman. Lagringen sker i tankar som är fyllda med flytande kväve som håller -196°C. Vid denna låga temperatur har cellernas ämnesomsättning helt upphört vilket innebär att fryst sperma i princip kan lagras hur länge som helst utan att förstöras. Därför kan man spara sperma från en hund som man vill använda till avel långt senare.

Vid faktura- och avtalsfrågor kontakta administrationen vid institutionen för kliniska vetenskaper på mejl kvinstadm@slu.se eller telefon 018-67 21 79.

Import och export av sperma

Sedan 10 april 2023 ändrades EU:s förordning om transport av hundsperma inom EU. Ändringen innebär att kraven på ett intyg utfärdat av en officiell veterinär, kravet på en giltig vaccination mot rabies samt kravet på att hanen inte får ha använts i naturlig avel under 30 dagar före spermasamlingen har tagits bort. Ändringen innebär att det har blivit betydligt lättare att importera och exportera hundsperma inom EU, samt att vi åter kan exportera även kyld sperma till EU-länder. Vi inväntar besked från Jordbruksverket om vad som kommer att gälla vid import från 3:e land.

Vid import/export av hundsperma från EU-länder samt Norge krävs numera:

  • Både mottagande och avsändande klinik måste vara registrerade i Traces
  • Ett veterinärintyg som visar att hanen var fri från symptom på sjukdomar, särskilt sjukdomar som kan spridas med sperma
  • Sperman ska vara märkt så att följande uppgifter lätt kan fastställas; art, hundras, hanens id-nummer, datum för spermasamling, samt plats där sperman samlades (platsen kan ersättas med klinikens registreringsnummer). Vi ser gärna att den även är märkt med hundras (kan förkortas) samt hundens namn (kan förkortas)
  • Märkningen ska tydligt framgå av medföljande intyg
  • Endast kliniker och veterinärer med semintillstånd från Jordbruksverket får skicka och ta emot hundsperma i Sverige

Övriga rekommendationer:

Med tanke på de allvarliga följderna av en infektion med Brucella canis och smittläget i Europa rekommenderar vi starkt ett blodprov för serologi (antikroppsbestämning) som visar att hanen är fri från sjukdomen innan sperma importeras. När det gäller fryst sperma från 3:e land kommer vi att kräva en laboratorierapport som visar att hanen är fri för att vi ska åta oss att lagra den frysta sperman.

Frågor om import och export av sperma ställs till Reproduktionscentrums veterinärer på mail fertilitetskliniken@slu.se alternativt på våra telefontider.

Fertilitetsutredningar

Fertilitetsutredningar

Veterinärerna vid Reproduktionscentrum hund och katt kan hjälpa till med spermaprover för bedömning av fruktsamhet hos hanhundar och hankatter och gynekologisk undersökning av tikar och honkatter för utredning av misstänkt ofruktsamhet.

Kontakta Universitetsdjursjukhusets reception för att boka tid för fertilitetsutredning, telefon 018-67 26 80.


Kontaktinformation

Reproduktionscentrum hund och katt

Boka tid: 018-672680.

För frågor och rådgivning, samt frysning och lagring av sperma: 018-672159, telefontid måndag och fredag 8.00-9.00, eller fertilitetskliniken@slu.se