Analyser och remisser

Senast ändrad: 29 maj 2023

Vi analyserar prover från de flesta djurslag, till exempel hund, katt, häst, nötkreatur, får, get, svin, mus, råtta, marsvin, fågel, exotiska djur och djurparksdjur. Utbudet nedan gäller våra rutinanalyser.

Ytterligare analysmetoder kan sättas upp för forskningsserier. Kontakta oss gärna för mer information.

Kvalitetsarbete är ett prioriterat område inom vår verksamhet. Vi är med i flera externa kontrollprogram, både svenska och internationella, samt veterinärmedicinspecifika och humanmedicinspecifika. För analyser där kommersiella veterinärmedicinska kontroller saknas utvecklar vi i många fall egna kontroller. Prover från UDS kliniker ligger till bas för att validera nya metoder, ta fram egna referensintervall samt tillverkning av egna kontrollprover. 

Unga djur har andra referensvärden än vuxna djur, och de referensvärden som anges på de svar du får från Klinisk kemiska laboratoriet avser vuxna djur. För djur upp till sex månader gäller andra värden och information finns i dokumentet referensintervall hos unga djur. Önskar du vidare tolkningshjälp är du välkommen att kontakta oss på vår veterinärtelefon för konsultation, 018-67 16 19.  

Vårt kompendium i klinisk kemi, som används i dagens veterinärutbildning samt djursjukskötarutbildning vid SLU, finns till försäljning hos oss på Klinisk kemiska laboratoriet. Hör av dig till oss på 018-67 16 23 eller KlinKemLab@slu.se om du önskar beställa ett kompendium. Pris 465 kr + moms.

Cytologi och transcellulära vätskor

Remiss för cytologi och transcellulära vätskor (pdf)

Cytologiskt prov

Finnålsaspirat tas med kanyl (0,5-0,7 mm) och spruta (t.ex 5 ml). Lokalbedöva ej. För in kanylen i strukturen som skall provtas och aspirera försiktigt. När provmaterial kan ses, minska undertrycket i sprutan och dra ut kanylen. Alternativt kan man göra flera små stick utan aspiration. Placera små mängder av cellsuspensionen på ett objektsglas. Gör 3-4 utstryk omedelbart, helst både med vanlig blodutstryksteknik och "squash"-teknik (se nedan). Låt lufttorka och skicka utstryken som de är. Använd objektsglas med skrivyta samt skriv djurets namn och provmaterial med vanlig blyertspenna.

Benmärg

Benmärgsbiopsier som är en del av ett benmärgspaket ska skickas i separata, förfrankerade, kuvert direkt till patologen på SLU för att förhindra att de cytologiska utstryken förstörs av formalinångor. Förfrankerade kuvert går att beställa genom att skicka e-post till KlinKemLab@slu.se. Det går även att skicka benmärgsbiopsierna i egna kuvert direkt till Avdelning för Patologi, SLU, Box 7028, 750 07 Uppsala. Observera att detta endast gäller vid samtidig beställning av benmärgspaket till Klinisk kemiska laboratoriet.

Bedömning av benmärgsprover

Provtagning av benmärg ingår som ett viktigt diagnostiskt hjälpmedel vid många medicinska utredningar. För att göra en optimal bedömning av benmärgen behövs prov från perifert blod, benmärgsutstryk för cytologisk bedömning samt benmärgsbiopsi för histopatologisk undersökning. Klinisk kemiska laboratoriet, UDS, erbjuder i samarbete med Avdelningen för patologi, SLU, ett benmärgspaket där samtliga dessa analyser ingår.

För vidare information om benmärgsanalyser hos hund och katt läs gärna Anna Hillströms artikel publicerad 2020 i Svensk Veterinärtidning om Benmärgsundersökning hos hund och katt.

Benmärgsprov hund och katt

Benmärgsaspirat kan tas från flera olika platser, t.ex. iliumkammen, fossa trochanter på femur, sternum eller proximala humerus. Iliumkammen rekommenderas för alla hundar utom de allra minsta där fossa trochanter kan vara ett bra alternativ. Benmärgsprov skall tas aseptiskt. Djuret bör sederas och provtagningsområdet lokalbedövas. Speciell provtagningsnål måste användas. Aspirera försiktigt upp provet i 5-10 ml spruta. Det räcker med några droppar provmaterial. Minska undertrycket i sprutan innan sprutan avlägsnas.

Benmärgsprov häst

Benmärgsaspirat kan tas från sternum, revben eller ilium. Benmärgsprov skall tas aseptiskt. Djuret bör sederas och provtagningsområdet lokalbedövas. Gör ett litet snitt i huden med skalpell. Speciell provtagningsnål måste användas. Aspirera ett par gånger snabbt och med ganska stor kraft upp provet i 10 ml-spruta. Det räcker med någon/några milliliter. Gör 4-6 utstryk omedelbart, helst några med vanlig blodutstryksteknik respektive några med "squash"-teknik (se nedan). Använd objektsglas med skrivyta samt skriv djurets namn och provmaterial med vanlig blyertspenna.

Lungsköljprover BAL

Bronkoalveolärt lavage (BAL) hanteras efter provtagning på följande sätt:

Dela upp vätskan i tre rör, optimalt med 10 ml i varje rör, men provmängd ner till 2 ml fungerar.

  • En del lämnas utan åtgärd i ett tomt plaströr eller, om vätskan är blodtillblandad, i ett EDTA-rör. Serumrör med gel eller clot activator får ej användas.
  • En del blandas med serum, eftersom detta hjälper till att bevara cellernas morfologi. Det går bra att använda serum från andra individer eller djurslag. Vid blandningen tillsätts ca 1 del serum till 4 delar prov.
  • En del centrifugeras på låg hastighet, ca 300 G, och därefter görs ett utstryk på bottensediment.

Vätskan ska helst analyseras inom 24 timmar, men utstryk har obegränsad hållbarhet och bifogade utstryk kan därför analyseras avseende cellförändringar och cellmorfologi i de fall där vätskornas hållbarhet överskridits.

Transcellulära vätskor (synovia, peritoneal- och thoraxvätska, CSF)

Trögflytande och blodtillblandade vätskor tas i EDTA-rör, men komplettera gärna med plaströr utan tillsats. Tunnflytande cellfattiga vätskor tas med fördel i plaströr utan tillsats, men komplettera gärna med ett EDTA-rör. Skicka även ett utstryk av vätskan.

Endokrinologi

Remiss för endokrinologi (exkl. protokoll) samt TLI, B12, Folsyra, Fenemal (pdf,)

Remiss för endokrinologi (inkl. protokoll) samt TLI, B12, Folsyra, Fenemal (pdf,)

Hormonanalyser och vissa andra analyser som utförs med immunologisk teknik

Endokrinologiska prover analyseras både med instrumentella automatiserade metoder och manuella metoder (ELISA, RIA), vilket ger möjlighet till ett brett analysutbud. Metoder som använder immunologisk metodik (antikroppar) har ofta begränsningar i vilka djurslag som metoden kan användas till. Kontakta oss gärna för ytterligare information. Läs gärna Emma Strages och Moira Lewitts artikel publicerad 2020 i Svensk Veterinärtidning (SVT) om Hypoglykemi vid insulinliknande tillväxtfaktor II-producerande tumör hos kund, katt och häst, eller Sarah Jensens artikel publicerad 2020 i SVT om progesteron: Hur kan laboratoriediagnostik bidra till framgång i hundaveln?

Inför analys av IGF-I finns det faktorer att ta i beaktning som är detaljerade i länkat dokument. På Klinisk kemiska laboratoriet har vi en Immulite 2000xPi. Vid analys av progesteron kan värdena skilja sig åt beroende på analysmetod. Därför har vi tagit fram en tolkningsmall för parningstidpunkt för tikar som gäller för svar från prover analyserade hos oss.

Vi erbjuder Glykossirap från DanSukker (400g) till försäljning för genomförande av oralt glukostoleranstest. Det är samma sort som finns i välsorterade matbutiker, men vi har förstått att den är svår att få tag på i delar av landet. Eftersom det är viktigt att använda rätt sorts sirap erbjuder vi nu den till försäljning via vår provinlämning för 40kr/st + porto (62 kr). För administrering av Glykossirap till analys av OGT, se diagnostik av insulindysreglering (ID) vid EMS och PPID (pdf, 73 kB)

Hematologi

Remiss för kemi- och hematologianalyser (pdf)

Hematologi

Vid många hematologiska sjukdomstillstånd är mauell bedömnig i mikroskop centralt för att kunna ställa rätt diagnos och ge djuret adekvat behandling. Vid misstanke om till exempel immunmedierad hemolytisk anemi, oxidativ förgiftning eller leukemi krävs mikroskopi för diagnos. Det förekommer att trombocyträkningen blir falskt låg vid analys i instrument och därför bör blodutstryk alltid kontrolleras vid misstanke om trombocytopeni. Läs gärna professor Inger Lilliehök och Harold Tvedtens artikel publicerad 2021 i Svensk veterinärtidning: Tolkning av trombocytvärden  

Vi utför hematologiska analyser på fåglar och reptiler. De har sämre hållbarhet och vi vissa fall behöver en annan antikoagulantia användas. Se instruktioner här (pdf).

Vi bedömer alla hematologiprover manuellt under mikroskop, samt använder oss av ett avancerat hematologiinstrument. Vi erbjuder flera olika paketlösningar för hematologiska frågeställningar. Läs gärna professor Inger Lilliehök och Harold Tvedtens informativa artikel publicerad 2020 i Svensk Veterinärtidning: Anemiutredning hos hund och katt. 

Instruktion för utstryk på färskt EDTA-blod (pdf, 108 kB)

Poster regenerativ anemi (pdf)

Mer information kring kvalificerad hematologisk diagnostik

Hemostasundersökning och urinprov

Remiss för hemostasundersökning och urinprov (pdf)

Provtagningsanvisningar för hemostasanalyser (PT/APTT)

Citratrör används till hemostasanalyser. Provrören skall fyllas till markeringen på röret så att det blir rätt mängd citrat i provet. Hemostasprover är mycket känsliga för felaktig provtagning. Blir det problem vid provtagningen, ta ett helt nytt rör från ett annat blodkärl. Bäst är det att centrifugera och endast skicka plasma (skriv på remiss och rör att det är citratplasma). Citratplasma för analys av PT och APTT förvaras i rumstemperatur eller fryses.

Provtagningsanvisningar för urinsediment

Urinsediment bör helst analyseras färskt (inom 4-6 timmar), men analys är möjlig i upp till tre dygn. Om urin skickas till laboratoriet skicka helst 5-10 ml urin i plaströr (centrifugrör). Om frågeställningen bara är cytologisk bedömning av epitelceller, blanda i 1 del serum till 4 delar urin och gör utstryk (eller om möjlig cytospin). Ange på remiss och rör att ni tillsatt serum. Skicka både urin i rör och utstryket. Urinprov bör skickas i plaströr utan tillsatser.

Provtagningsanvisningar för urinprotein/urinkreatininkvot samt urinkortisol/urinkreatininkvot

Minst 2 ml urin bör skickas med, gärna supernatanten. För analys av urinkortisol/urinkreatininkvot behöver morgonurin användas. Provet ska tas hemma i lugn miljö för att inte ge ett stresspåslag som kan påverka provresultatet.

Klinisk kemi

Remiss för kemi- och hematologianalyser (pdf)

Kemianalyser på klinisk kemiska laboratoriet genomförs dels med ett avancerat instrument, dels med elektrofores och dels med separat instrument för pankreaslipas. Innan analys undersöks lipemi och hemolys för att säkerställa provsvaret. För vissa analyser krävs att djuret varit fastande innan provtagning, se våra remisser för vilka analyser det gäller.

För information om laboratoriediagnostik vid misstänkt njursjukdom hos hund och katt läs gärna Ulrika Falkenö, Anna Selin och Lena Pelanders artikel publicerad 2021 i Svensk Veterinärtidning: Laboratoriediagnostik vid misstänkt njursjukdom hos hund och katt.

Kvantivativ cPL och fPL

Klinisk kemiska laboratoriet har infört en ny metod för att analysera cPL och fPL och rapporterar nu kvantitativa resultat, istället för att resultatet svaras ut som positivt eller negativt. Analys av cPL (canine pancreatic lipase) och fPL (feline pancreatic lipase) används för att diagnostisera pankreatit hos hund respektive katt. Hos hund är referensintervallet <200 µg/L och det finns en gråzon i koncentrationsspannet 200-400 µg/L. Värden >400 µg/L kan indikera pankreatit och sannolikheten för akut pankreatit ökar om cPL är kraftigt förhöjt, >1000 µg/L. Hos katt är referensintervallet ≤3,5 µg/L och det finns en gråzon i spannet 3,6-5,3 µg/L. Förhöjd koncentration av cPL och fPL ska inte ensamt användas för att diagnostisera pankreatit, utan resultaten tolkas tillsammans med anamnes, kliniska fynd och resultat från t ex bilddiagnostik och övriga laboratorietester.

Hur ska provet hanteras?

För att hantera ärenden snabbt, effektivt och patientsäkert är det viktigt för oss att remisser är noggrant ifyllda och att prover hanteras på rätt sätt. Här följer information om hur remissen ska fyllas i, hur prover bör hanteras inför transport, samt hur vi hanterar prover på Klinisk kemiska laboratoriet. Om ni har några frågor, tveka inte att höra av er till oss!

Anamnesen kan vara avgörande för oss när det gäller att bedöma och tolka provsvar.

Ni kan beställa remisser, provtagningshylsor, objektsglasaskar samt adressetiketter från oss.

Läs våra instruktioner om hur provet ska hanteras här.


Kontaktinformation

Öppettider: Vardagar kl. 8-16.10

Provmottagningen: tel: 018-67 16 23 (kl. 10-12, 13-16.10)
Epost: KlinKemLab@slu.se (ej akuta ärenden)
Veterinärkonsultation för remitterande veterinärer: tel. 018-67 16 19

Postadress:
Klinisk kemiska laboratoriet
Universitetsdjursjukhuset vid SLU
Box 7038  
750 07 Uppsala