Analyser, remisser och prislista

Senast ändrad: 19 februari 2024

Vi analyserar prover från de flesta djurslag, till exempel hund, katt, häst, nötkreatur, får, get, svin, mus, råtta, marsvin, fågel, exotiska djur och djurparksdjur. Utbudet nedan gäller våra rutinanalyser.

Ytterligare analysmetoder kan sättas upp för forskningsserier. Kontakta oss gärna för mer information.

Kvalitetsarbete är ett prioriterat område inom vår verksamhet. Vi är med i flera externa kontrollprogram, både svenska och internationella, Prover från SLU Universitetsdjursjukhusets kliniker ligger till bas för att validera nya metoder, ta fram egna referensintervall samt tillverka egna kontrollprover i de fall kommersiella kontroller saknas.

Cytologi, bermärg och transcellulära vätskor

Cytologiskt prov

Finnålsaspirat tas med kanyl (0,5-0,7 mm) och spruta (t.ex. 5 ml). Lokalbedöva ej. För in kanylen i strukturen som skall provtas och aspirera försiktigt. Ta bort sprutan från kanylen och dra ut kanylen. Alternativt kan man göra flera små stick utan aspiration. Placera små mängder av cellsuspensionen på ett objektsglas. Gör utstryk omedelbart, helst både med vanlig blodutstryksteknik och "squash"-teknik (se nedan). Låt lufttorka och skicka utstryken som de är. Använd objektsglas med skrivyta och använd vanlig blyertspenna. Skriv djurets namn och/eller journalnummer samt viket typ av provmaterial som provtagits.
blyertspenna.

Benmärg

För att göra en optimal bedömning av benmärg behövs perifert blod, blodutstryk, benmärgsutstryk för cytologisk bedömning samt benmärgsbiopsi för histopatologisk undersökning. Klinisk kemiska laboratoriet erbjuder i samarbete med Avdelningen för patologi, SLU, ett benmärgspaket där samtliga dessa analyser ingår. Benmärgsbiopsier som är en del av ett benmärgspaket ska skickas i separata, förfrankerade, kuvert direkt till patologen på SLU för att förhindra att de cytologiska utstryken förstörs av formalinångor. Förfrankerade kuvert går att beställa genom att skicka e-post till KlinKemLab@slu.se. Det går även att skicka benmärgsbiopsierna i egna kuvert direkt till Avdelning för Patologi, SLU, Box 7028, 750 07 Uppsala. Observera att detta endast gäller vid samtidig beställning av benmärgspaket till Klinisk kemiska laboratoriet.

Ange information om anamnes, kliniska fynd och tidigare provresultat på remissen då detta underlättar tolkningen. Det finns olika tekniker för att göra benmärgsutstryk, t ex vanlig blodutstryksteknik och ”squash-teknik”. Säkerställ helst att det finns benmärgspartiklar i utstryken eftersom prov som saknar partiklar är mer svårtolkade och ibland icke-diagnostiska pga för få benmärgsceller. 

För vidare information om benmärgsdiagnostik hos hund och katt läs gärna Anna Hillströms artikel publicerad 2020 i Svensk Veterinärtidning om Benmärgsundersökning hos hund och katt.

Lungsköljprover BAL

Bronkoalveolärt lavage (BAL) hanteras efter provtagning på följande sätt:

Dela upp vätskan i tre rör, optimalt med 10 ml i varje rör, men provmängd ner till 2 ml fungerar.

  • En del lämnas utan åtgärd i ett tomt plaströr eller, om vätskan är blodtillblandad, i ett EDTA-rör. Serumrör med gel eller clot activator får ej användas.
  • En del blandas med serum, eftersom detta hjälper till att bevara cellernas morfologi. Det går bra att använda serum från andra individer eller djurslag. Vid blandningen tillsätts ca 1 del serum till 4 delar prov.
  • En del centrifugeras på låg hastighet, ca 300 G, och därefter görs ett utstryk på bottensediment.

Vätskan ska helst analyseras inom 24 timmar, men utstryk har obegränsad hållbarhet och bifogade utstryk kan därför analyseras avseende cellförändringar och cellmorfologi i de fall där vätskornas hållbarhet överskridits.

Transcellulära vätskor (synovia, peritoneal- och thoraxvätska, CSF)

Trögflytande och blodtillblandade vätskor tas i EDTA-rör, men komplettera gärna med plaströr utan tillsats. Tunnflytande cellfattiga vätskor tas med fördel i plaströr utan tillsats, men komplettera gärna med ett EDTA-rör. Skicka även ett utstryk av vätskan.

Endokrinologi

Hormonanalyser och vissa andra analyser som utförs med immunologisk teknik

Endokrinologiska prover analyseras både med instrumentella automatiserade metoder och manuella metoder (ELISA), vilket ger möjlighet till ett brett analysutbud. Metoder som använder immunologisk metodik (antikroppar) har ofta begränsningar i vilka djurslag som metoden kan användas till. Kontakta oss gärna för ytterligare information. 

För information om provtagning vid misstanke om insulindysreglering hos häst läs gärna Sanna Truelsen Lindåses dokument om diagnostik av insulindysreglering vid ekvint metabolt syndrom och hypofysär pars intermedia dysfunktion.

Hematologi

Hematologi

Vid många hematologiska sjukdomstillstånd är manuell bedömning i mikroskop centralt för att kunna ställa rätt diagnos och ge djuret adekvat behandling. Vid misstanke om till exempel immunmedierad hemolytisk anemi, oxidativ förgiftning eller leukemi krävs mikroskopi för diagnos. 

Vi bedömer alla hematologiprover manuellt under mikroskop, samt använder oss av ett avancerat hematologiinstrument. För att få bästa bedömning bör man skicka med ett blodutstryk gjort på färskt blod samt ett EDTA-rör. Vi erbjuder flera olika paketlösningar för hematologiska frågeställningar.

Instruktion för utstryk på färskt EDTA-blod (pdf)

Vi utför hematologiska analyser på fåglar och reptiler. Hos dessa djurslag används ibland heparin istället för EDTA som antikoagulantia och hållbarheten är sämre jämfört med prover från däggdjur. Se instruktioner här (pdf).

Hemostasundersökning och urinprov

Hemostasanalyser (PT/APTT)

Citratrör används till hemostasanalyser. Provrören skall fyllas till markeringen på röret så att det blir rätt mängd citrat i provet. Hemostasprover är mycket känsliga för felaktig provtagning. Blir det problem vid provtagningen, ta ett helt nytt rör från ett annat blodkärl. Bäst är det att centrifugera och endast skicka plasma (skriv på remiss och rör att det är citratplasma). Citratplasma för analys av PT och APTT förvaras i rumstemperatur eller fryses.

Urinsediment

Skicka helst 5-10 ml urin i plaströr utan tillsatser (centrifugrör). Urinsediment bör helst analyseras färskt (inom 4-6 timmar), men analys är möjlig i upp till 1 dygn. Även äldre prover, upp till 3 dygn, kan analyseras men då ökar risken att celler eller kristaller förändrats eller gått sönder. Om frågeställningen bara är cytologisk bedömning av epitelceller, blanda i 1 del serum till 4 delar urin och gör utstryk eller om möjligt cytospin. Ange på remiss och rör att ni tillsatt serum. Skicka både urin i rör och utstryket.

Urinprotein/urinkreatininkvot samt urinkortisol/urinkreatininkvot

Minst 2 ml urin bör skickas. Centrifugera gärna provet och skicka endast supernatanten. För analys av urinkortisol/urinkreatininkvot rekommenderas morgonurin. Provet ska tas hemma i lugn miljö för att undvika stresspåslag som kan påverka provresultatet.

Klinisk kemi

Kemianalyser på Klinisk kemiska laboratoriet genomförs dels med ett avancerat instrument, dels med elektrofores och dels med separat instrument för pankreaslipas. Innan provet analyseras undersöks förekomsten av lipemi och hemolys för att säkerställa att detta inte påverkar provsvaren. För vissa analyser krävs att djuret varit fastande innan provtagning, se våra remisser för vilka analyser det gäller.

Hur ska provet hanteras?

För snabbt, effektivt och patientsäker hantering är det viktigt att remisser är noggrant ifyllda och att prover hanteras på rätt sätt. Här följer information om hur remissen ska fyllas i, hur prover bör hanteras inför transport, samt hur vi hanterar prover på Klinisk kemiska laboratoriet.

Läs våra instruktioner om hur provet ska hanteras här.

Anamnesen kan vara avgörande för oss när det gäller att bedöma och tolka provsvar.

Om ni har några frågor, tveka inte att höra av er till oss!

 


Kontaktinformation

Öppettider: Vardagar kl. 8-16.10

Provmottagningen: tel: 018-67 16 23 (kl. 10-12, 13-16.10)
Epost: KlinKemLab@slu.se (ej akuta ärenden)
Veterinärkonsultation för remitterande veterinärer: tel. 018-67 16 19

Postadress:
Klinisk kemiska laboratoriet
Universitetsdjursjukhuset vid SLU
Box 7038  
750 07 Uppsala