Onlinebokning - smådjurskliniken

Senast ändrad: 27 mars 2023

Här kan du boka ett besök till sköterska för ID-märkning med chip, stygntagning eller vaccination. Om ditt djur har akuta besvär eller vid eventuella problem att boka online, ring 018-67 26 80 under våra öppettider.

Innan du bokar är det viktigt att du läser igenom vad som gäller för den typ av besök du vill boka:

ID-märkning med microchip

Vid id-märkning får du träffa en djursjukskötare. Microchippet injiceras under huden i nacken med en nål. De flesta djur tolererar detta bra.

Du ansvarar själv för att registrera djurets microchip på jordbruksverkets hemsida efter besöket.

Stygntagning

Kontrollera med opererande veterinär att ditt djur är sytt med stygn som ska tas bort och under vilket tidsintervall det är lämpligt att göra detta, om du inte har fått den informationen i samband med operationen. Om du inte ser några lediga tider i onlinebokningen under tidsintervallet är det värt att kontakta oss via telefon, ofta kan vi ändå hitta en tid som passar.

Om ditt djur är opererat hos oss är stygntagningen kostnadsfri. Kostnad för lugnande läkemedel tillkommer om djuret behöver detta.

Vaccination

Vid vaccination får du träffa en djursjukskötare. Om ditt djur är vaccinerat tidigare, kom ihåg att ta med vaccinationsintyg.

Observera att om du önskar Rabies-vaccin eller att vaccinen ska skrivas in i djurets EU-pass måste du ringa och boka, då detta måste göras av veterinär.

Så här hanterar vi personuppgifter

I samband med behandlingar på SLU Universitetsdjursjukhuset hanterar vi djurägarens personuppgifter. Det görs bland annat för att kunna föra journal över gjorda behandlingar, ta kontakt med djurägaren, genomföra debiteringar mm. Här kan du läsa mer hur och varför vi hanterar dina personuppgifter.

Personuppgiftsansvarig

Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) är personuppgiftsansvarig för behandlingen för dina personuppgifter. Din kontaktperson för denna behandling är: Marianne Grauers, marianne.grauers@slu.se.

Personuppgiftsombud vid SLU är Anna Jarmar, som nås på anna.jarmar@slu.se eller 018-67 22 75. Du kan även vända dig till dataskydd@slu.se, 018-67 20 90.

Ändamål

SLU Universitetsdjursjukhuset (UDS) samlar in djurägares personuppgifter för att kunna föra en journal över gjorda behandlingar där kontaktuppgifter till djurägaren behövs för att kommunicering etc. UDS behöver också personuppgifter för debiteringar, inklusive ev. fakturering.


SLU använder även UDS journaler inom forskningen för veterinärmedicin och utbildningsverksamheten. I dessa fall används dina personuppgifter i princip uteslutande för kontakt med dig som djurägare vid behov, ex. uppföljning av vård.


SLU kommer även att behandla dina personuppgifter på de sätt som krävs för att SLU ska följa reglerna kring allmänna handlingar och myndigheters arkiv.

Rättslig grund

Djurhälsopersonal har skyldighet att föra journal över utförda behandlingar. I journalen ska förutom utförda behandlingar även djur- och djurägaruppgifter noteras (SJVFS 2017:22). Den rättsliga grunden är därför att SLU ska uppfylla en rättslig förpliktelse.


SLU ska även bedriva forskning och utbildning inom veterinärmedicin. (SFS 1993:221). Den rättsliga grunden för detta är därför att SLU ska uppfylla en uppgift av allmänt intresse.

Utlämnande

UDS kommer att utlämna personuppgifter till de samarbetspartners som normalt ingår i djursjukhusverksamheten. Bland dessa återfinns exv djurförsäkringsbolag, andra djursjukhus och kliniker i samband med remisser, apotek, externa laboratorier etc.

UDS har utöver det skyldighet att lämna ut uppgifter som följer av lag eller förordning tex rapportering av anmälningspliktiga sjukdomar till Jordbruksverket.

SLU kan, om sekretessprövning skulle visa att sekretess inte skulle gälla, komma att lämna ut dina personuppgifter till den som begär ut en allmän handling.

Lagring

Dina personuppgifter lagras så länge det krävs enligt lagstiftningen om allmänna handlingar och myndigheters arkiv, dvs 10 år. SLU:s regler för lagring av material som kan komma att användas i forskning är att de ska lagras i ytterligare 10 år, dvs i sammanlagt 20 år.

Dina rättigheter

Du har rätt att under vissa omständigheter få dina uppgifter raderade, rättade, begränsade och att få tillgång till de personuppgifter som behandlas, samt rätten att invända mot behandlingen av dina omständigheter. För att använda dig av dina rättigheter, kontakta Anna Jarmar eller dataskydd@slu.se.


Om du har synpunkter på SLUs personuppgiftsbehandling kan du vända dig till dataskydd@slu.se, 018-67 20 90.


Om du inte är nöjd med SLUs svar på din kontakt, kan du vända dig med klagomål på SLUs behandling av dina personuppgifter till Datainspektionen, imy@imy.se eller 08-657 61 00. 


Du kan läsa mer om Integritetsskyddsmyndighetens tillsyn på https://www.imy.se/


Kontaktinformation