Inälvsmask hos häst och viktiga åtgärder

Senast ändrad: 16 maj 2024
Häst som betar grönt gräs med himmel i bakgrunden. Foto.

Det finns ett antal inälvsmaskar, så kallat endoparasiter, hos häst. De orsakar olika grad av skada i kroppen, från ingen uttalad skada till betydande skada.

De vanligaste besvären är kolik. Yngre häst kan få hosta, raggig och glanslös päls, bli tunn över rygg och revben med bukighet.

Ett ökande problem hos flertal av inälvsmaskarna är resistens mot avmaskningsmedel. Det betyder att avmaskningen inte har effekt, maskarna har utvecklat egenskaper som gör att de överlever avmaskningen. Det finns i nuläget inga nya avmaskningsmedel på väg. Det betyder att när de avmaskningsmedel vi har idag inte längre har effekt, så återstår endast andra åtgärder för att hantera maskinfektion.

Målet är att bromsa upp resistensutvecklingen så mycket som är möjligt för att ha kvar möjligheten att behandla de hästar som behöver det allra mest. Varje gång avmaskningsmedel används ger det ett tillfälle för maskarna att utveckla egenskaper för resistens så att de kan överleva nästa behandling. Därför bör varje avmaskning motiveras.

Då är det glädjande nyheter att en åtgärd som att mocka hagarna 2 ggr/vecka är effektivare än avmaskning.

Hästens mag-tarmparasiter - att förebygga och behandla

I en skrift som publicerades 2022 kan du läsa om de vanligaste mag-tarmparasiterna hos häst under svenska förhållanden, samt hur man förebygger och hanterar de problem som de kan orsaka.

Skriften är resultet av ett samarbete mellan SLU, UDS, SVA, Hästhälsovården, Evidensia, Distiktsveterinärerna och Vidilab. Här kan du läsa den som pdf (8MB).

Parasitplan

Arbetet med att minska eller kontrollera smittan av inälvsparasiter hos hästarna utgörs av beteshygien och betesplanering tillsammans med riktad avmaskning.

Nedan följer kort information om de viktigaste endoparasiterna för häst samt de träckprover du som djurägare bör utföra, vilket är en viktig del i hanteringen för att minska smitta.

När du har analysresultat är du varmt välkommen att diskutera parasitplanen för året med oss! Vi behöver analysresultatet, och utifrån det kan diskussioner och rådgivning med riktad avmaskning göras mot rådgivnings- eller receptavgift.

Beteshygien och betesplanering

Här följer tips för att minska smittan av parasiter på markerna och därmed i hästarna:

 • Skilj på vinter och sommarhagar
 • Mocka minst 2 gånger per vecka
 • Fodra inte direkt på marken
 • Sprid träcken en solig torr dag, så avdödas äggen av UV strålningen. Om träcken sprids en dag med mycket fukt och regn ger det motsatt effekt för äggen trivs i fukt.
 • Riktmärke: max 3 hästar per hektar om åkermark, färre om naturbete
 • Skydda känsliga individer: föl
 • Undvik att använda samma hage till fölen år efter år
 • Ston, föl och unghästar släpps på våren på parasitfria beten alternativt beten med låg parasitsmitta alternativt där endast vuxna hästar har gått
 • Växelbeta med andra djurslag alternativt sambete med tex. får
 • Byt hage innan växtligheten är alltför nedbetad
 • Låt betet vila 1 år eller senarelägg utsläpp
 • Växla mellan slåtter och bete

Generellt om träckprover

Våren är den viktigaste tiden på året för att ta träckprov. Analysresultatet är grunden för kommande årets parasitplan. På hösten kan uppföljande träckprov användas för att utvärdera årets parasitplan. Beroende på hur inälvsmaskarna lever och i vilket stadium de befinner sig kan vi hitta dem vid olika tidpunkter via träckprov, eller inte. Det är viktigt att fråga efter rätt prov på våren och på hösten som en del i den grundläggande parasitplanen.

Träckprov på våren

Träckprov på våren bör tas i april-maj (när träden får ”musöron”). Då ska alla hästar, analysera för:

 • Lilla blodmasken
 • Stora blodmasken! Stora blodmasken är en av hästens mest skadliga inälvsparasiter. Det är framförallt på våren som vi kan förvänta oss att hitta äggen om hästen är smittad, och därför är det av yttersta vikt att fråga efter analys (odling) på våren! 
 • Bandmask

Träckprov på hösten

Träckprov på hösten tas i september-oktober, då ska alla hästar, analysera för:

 • Lilla blodmasken
 • Bandmask
 • Eventuellt stora blodmasken, men smitta med stora blodmasken från sommaren kommer inte visa sig på höstens träckprov för att inga ägg släpps ut då. Det som kan påvisas är möjligen en smitta från förra sommaren.

Träckprov hos föl

Träckprov hos föl tas i januari-februari, då ska fölet analysera för:

 • Spolmask

Träckprov för att undersöka effekten

Träckprov för att undersöka effekten av avmaskningsmedel

Med 2-3 års mellanrum, eller då ny häst och framförallt importerad häst kommer till stallet, är det bra att ta träckprov för att undersöka effekt av avmaskning. Då tas träckprov före avmaskning för jämförelse och 14 dagar efter avmaskning för att utvärdera resultatet. Vänta då med att släppa ut hästen till de andra hästarna eller på större marker tills resultaten har kommit och tolkats, för att undvika att sprida smitta med resistenta parasiter på markerna eller till andra hästar.   

Mer om lilla blodmasken

Lilla blodmasken är hästens vanligaste inälvsmask. Den orsakar vanligtvis inte omfattande skador eller symptom. Faktum är att en liten mängd lilla blodmasken sannolikt kan hjälpa till som konkurrens till andra mer skadliga inälvsmaskar. Målet avseende lilla blodmasken är att hålla smittan låg på markerna. För att göra det vill vi hitta individer som urskiljer stora mängder ägg som sprids på markerna och medför en ökad smitta för alla hästar som betar på marken.

Resistens är ett problem avseende lilla blodmasken. Vi har fåtal avmaskningsmedel med effekt mot lilla blodmasken kvar i Sverige idag.

Mer om stora blodmasken

Stora blodmasken är en av de mest skadliga inälvsmaskarna hos häst. Den lever och förflyttar sig från hästens tarm via mindre kärl till krösroten, som är ett område med större blodkärl på väg till magtarmsystemet. Där lever de på blod från hästen. Förflyttningarna orsakar skador, inflammation och risk för tromber, som kan orsaka kolik. Därför är det mycket motiverat att veta om hästen har stora blodmasken.

Målet med parasitkontrollplanen är att eliminera stora blodmasken.

Mer om bandmasken

Det finns flera bandmaskar hos häst, men framförallt en som kan orsaka skada och möjligen kolik. Om bandmask påvisas i träckprov rekommenderas vanligtvis avmaskning.

Mer om spolmasken

Spolmask är fölets och unghästens inälvsmask. Efter två års ålder har de flesta hästar ett eget immunförsvar mot spolmask, och därför är det ovanligt med spolmask senare i hästens liv. Vid massiv spolmaskinfektion finns risk för förstoppning av spolmaskarna, vilket kan utvecklas till en mycket allvarlig kolik.

Resistens är ett stort problem relaterat till spolmask! Avmaskningsmedel med effekt mot spolmask är få idag. Risken är stor för ny resistens med sviktande behandlingseffekt för det enda avmaskningsmedel vi har kvar mot spolmask.

Fakta:

Att mocka hagen 2 ggr per vecka minskar kraftigt antalet larver som utvecklas på marken och därmed infekterar hästarna. Det är effektivare än avmaskning. Tack för att du bidrar till att bromsa resistensutvecklingen! 


Kontaktinformation

Ambulatoriska kliniken

Du når oss på telefon 018-67 29 90.

Aktuella tider för akutbesök och tidsbokning finns på www.universitetsdjursjukhuset.se.