SLU-nyhet

SLU ska forska på sjukdomar som drabbar hund och människa

Publicerad: 16 december 2022

Några av människans sjukdomar som cancer, allergier, hjärt- och kärlsjukdomar, ärftliga näthinnesjukdomar samt neurologiska sjukdomar drabbar även hundar. Nu gör Sveriges lantbruksuniversitet en forskningssatsning i komparativ medicin för att bättre förstå dessa sjukdomar och förbättra diagnostik, förebyggande åtgärder och behandlingar som leder till ökad hälsa och livskvalitet, både för djur och människor.

Hundar delar sina liv med oss; de dricker samma vatten, äter ofta samma mat som vi och de har en nästan identisk uppsättning av gener som människan. Det finns heller ingen annan art, utöver just människan, som så frekvent går till doktorn, diagnostiseras och får behandling. Hunden är därför utmärkt som modelldjur för olika sjukdomar.

– Humanmedicin och veterinärmedicin har mycket gemensamt. Cancerformer som utvecklas hos hundar är väldigt lika de som drabbar oss människor. Genom att dra nytta av erfarenheter vunna inom veterinärmedicin och studera sambanden med humanmedicin kan vi snabbare utveckla behandlingar som hjälper våra cancerpatienter, både människor och hundar, säger Magnus Åbrink, docent vid institutionen för biomedicin och veterinär folkhälsovetenskap.

Forskningsprojekt

Tack vare en generös donation har Skriftställare Birgitta Carlssons fond vid SLU upprättats. Det innebär att fem forskningsprojekt om hundars och människors sjukdomar inom kort startar vid fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap.  

Ett av projekten har fokus på aggressiv, spridd cancer hos människa och hund, ett annat ska kartlägga tumörer hos hund på genetisk nivå samt hur tumörerna manipulerar och samspelar med individens immunförsvar för att växa vidare. Ökad kunskap om hjärninflammation hos hund, och jämförelser mellan hund och människa för att hitta gemensamma sjukdomsmönster är ett tredje projekt. Övriga omfattar att identifiera fler orsakande gener hos hundar för ärftliga degenerativa näthinnesjukdomar för att bidra till bättre behandlingsmetoder för människor och hur man bättre kan förstå hur hundars och människors personlighet sätts i samband med stresskänslighet, smärtkänslighet och smärtuttryck.

One Health

På SLU finns fokusområdet One Health, ett koncept och tillvägagångssätt som betonar att människors hälsa är nära kopplad till djurens hälsa och vår gemensamma miljö. One Health kan i fallet med sjukdomar både inbegripa de som smittar mellan djur och människor, sk. zoonoser, men även icke-smittsamma sjukdomar som både djur och människor drabbas av, såsom cancer och diabetes. Inom det tvärvetenskapliga området ”komparativ medicin” som är en del av One Health samarbetar humanmedicin och veterinärmedicin och drar nytta av varandras lärdomar gällande dessa sjukdomar.

Länkar

De fem forskningsprojekten: Fem doktorander till forskningsprojekt om sjukdomar som drabbar hundar och människor | Externwebben (slu.se)

Hunden som modell: Hunden hjälper oss att finna sjukdomsgener | Externwebben (slu.se)

 


Kontaktinformation

Åsa Formo
Fundraiser vid Fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap, kansli
Telefon: +4618672570, +46706893033
E-post: asa.formo@slu.se