Universitetsdjursjukhuset (UDS) vid SLU

Djuromvårdnad

Djuromvårdnad är ett av SLU:s huvudämnen för utbildning.
Ämnet djuromvårdnad omfattar omvårdnad och vårdplanering vid olika sjukdomstillstånd, rehabilitering och eftervård. Ett etiskt förhållningssätt ska genomsyra vården av djuret och ett viktigt fokus är djurets välbefinnande, sampelet med djurägaren samt andra personer i djurets miljö.


Det finns 218 sidor som är taggade med Djuromvårdnad:
Seminarier och kurser

Seminarier och kurser

Här hittar du infomation och anmälan till kommande seminarier och kurser.

Mikrofluidik – ny parasitdiagnostik för häst

Hästar exponeras för parasiter i hagen när de betar och alla hästar bär på en större eller mindre mängd inälvsmask. Dagens hästhållning med många hästar på relativt liten yta gör att risken för

Ny metod för resistensundersökning av hästens spolmask

Läkemedelsresistens hos spolmask som infekterar häst är ett ökande problem hos föl i Sverige och resten av världen. Spolmaskinfektion kan ge symptom som näsflöde, hosta, raggig päls och dålig

Introduktion av AI inom veterinärmedicinsk klinisk diagnostik

Stora framsteg görs idag inom humanmedicinsk diagnostik med hjälp av artificiell intelligens (AI), som bland annat används för att tolka ultraljud och röntgenbilder. Inom veterinärmedicin har dock AI

Institutionen för biosystem och teknologi

Institutionen för biosystem och teknologi

Institutionen för Biosystem och teknologi utforskar samspelet mellan mark, växter, djur, miljö, klimat och människor i system för hållbar produktion av mat och förnyelsebara råvaror.

Nordic ISAE regional meeting 2020

Nordic ISAE regional meeting 2020

Nordic ISAE regional meeting 2020 simon.hallstan@slu.se I januari ordnar den vetenskapliga organisationen The International Society for Applied Ethology (ISAE) en konferens om etologi och

Nordic ISAE regional meeting 2020

Nordic ISAE regional meeting 2020

Nordic ISAE regional meeting 2020 simon.hallstan@slu.se I januari ordnar den vetenskapliga organisationen The International Society for Applied Ethology (ISAE) en konferens om etologi och

Håll hästen slank!

I en studie på 201 islandshästar har forskare vid Sveriges lantbruksuniversitet och isländska Holar University visat att det finns ett linjärt samband mellan hästars hull och insulinkoncentration i

Fetmans roll i hästens metabola syndrom

Fetma har ansetts vara en viktig komponent och en drivande faktor i utvecklandet av ekvint metabolt syndrom (EMS) - en sjukdom hos häst som är kopplad till minskad känslighet för det

Hygienrutiner på svenska hästsjukhus

Sommaren 2008 upptäcktes det första utbrottet av meticillinresistenta Staphylococcus aureus (MRSA) på ett svenskt hästsjukhus. Detta ledde till ett ökat fokus på hygien inom hästsjukvården. I denna

Andningsfrekvens för övervakning av hjärtsvikt

Hjärtsvikt innebär att hjärtat av någon anledning är försvagat och inte kan pumpa blod i tillräcklig omfattning. Vid kongestiv hjärtsvikt stasas blod bakåt i pumpsystemet, vilket leder till

Symtomfria hjärtmuskelsjuka katter har normal hjärtrytm

Hjärtmuskelsjukdomen hypertrofisk kardiomyopati (HCM) är en vanlig orsak till sjukdom och död hos svenska katter. Vid HCM förtjockas vänster kammare i varierande grad. Det finns mycket lite

Loading…