Cancer hos hund

Senast ändrad: 16 januari 2024
Retriver

Liksom hos människa är cancer en vanlig sjukdom hos våra hundar. Faktum är att det är den största orsaken till varför våra hundar dör, tillsammans med olyckor och trauma. Minst var fjärde hund kommer dö av cancer. I vissa raser drabbas så många som hälften av hundarna av tumörer under sin livstid. Varför är det så vanligt med cancer och vad kan vi göra för att förstå sjukdomen bättre och på sikt minska andelen cancersjuka hundar?

Våra hundar har fått en högre status och lever längre idag. Detta tack vare utökad djursjukvård, bra vaccin och stort fokus på bättre kunskap om utfodring av hundar. Genom att hundarna blir äldre så ökar andelen cancer. Cancer är i första hand den äldre individens sjukdom. Detta då immunförsvaret försvagas när man blir äldre. Därför tillåts konstiga och trasiga celler att finnas kvar och vissa av dessa får egenskaper som gör dem till cancerceller. Dessutom försämras reparationsmekanismerna i kroppen när vi blir äldre och då blir andelen defekta och trasiga celler fler.

Behandlingsmetoder

Idag behandlas cancer framförallt med kirurgi. Det kan bota om det utförs i tid och om cancern inte är för aggressiv. Det är viktigt att skaffa sig god kunskap om vilken tumör det är innan man bestämmer sig för vad som är lämpligt att göra. Det gör vi som veterinärer i första hand via sk cytologi (cellprov) från tumören och genom att utföra olika former av bilddiagnostik (röntgen, ultraljud, datortomografi och magnetkameraundersökningar). Det är nämligen viktigt att veta så mycket som möjligt om hundens situation och tumörtyp innan man bestämmer behandling. Annars finns en risk att det utförs kirurgi på tumörer som inte bör opereras och där sjukdomen redan spridit sig. Det gör att hunden får utstå onödigt lidande och det påverkar livskvalité. Dessutom innebär det onödiga kostnader för hundägare och försäkringsbolag.

Andra vanliga behandlingsmetoder i dag för cancer hos hund är cellgifter, strålbehandling och olika former av immunoterpai. Vanligast är målsättningen att minska problemet med cancern för hunden och att bromsa försämring. Inom veterinär onkologi ser vi ofta cancer som en kronisk sjukdom, där vi vill stabilisera hunden och ge en så god livskvalité som möjligt. Då vi inte kan fråga hunden själv, så är detta klokt. Hos människa är man mer aggressiv, men där kan man även själv bestämma vilka behandlingar man vill ha. Hunden vet inte heller om att den har cancer – vilket är en stor fördel. Dock vet hunden om att den mår bra eller dåligt. Vår uppgift är således att få hunden att må så bra som möjligt!

Vikten av forskning

SLU har en bredd i forskningen, där vi dels är intresserade av att förstå varför tumörer uppstår. Här är genetiska studier viktiga. Vi samlar in prover från hundar med cancer och när man har tillräckligt många individer med samma diagnos, kan man jämföra arvsmassan med friska kontroller och kika om det finns områden som skiljer sig mellan sjuka och friska. Då kan vi få en vägledning om var det gått fel. Från detta kan man skapa gentester för att se om en hund löper större risk att få cancer, men även öka förståelsen om orsaken till cancer och kanske skapa nya mediciner som bromsar cancerutvecklingen.

Ett annat område som är viktigt är tidig upptäckt av cancer. Om vi kan upptäcka cancer när den är så liten som möjligt har vi större möjlighet att behandla framgångsrikt. På SLU har vi under lång tid kikat på biomarkörer i blod som kan vara förhöjda vid cancer. Detta gör att vi får ett bättre underlag för att föreslå ytterligare undersökningar för att bekräfta cancer. Dessutom följer vi upp hundar som behandlats för cancer, så vi tidigt kan se om cancern är tillbaka.

Tio vanliga tecken på cancer hos hund

1. Onormala svullnader som finns kvar under längre tid och fortsätter att växa 
2. Sår som inte läker 
3. Viktminskning 
4. Upphörd matlust 
5. Blödningar eller sekretion från kroppsöppningar 
6. Dålig lukt 
7. Svårighet att äta eller att svälja 
8. Ovillig att röra sig eller orkeslöshet 
9. Ihållande hälta eller stelhet 
10. Svårighet att andas, kissa eller bajsa

När cancer behandlas tidigt, så behöver vi inte vara lika aggressiva i behandlingen för att trycka tillbaka sjukdomen och hundens livskvalité blir bättre. Därför är forskningen med biomarkörer viktig för djurvälfärden. Kan vi dessutom hitta användbara biomarkörer hos hund som även fungerar på människa så har vi vunnit ännu mer. Idag har vi bra biomarkörer för sjukdomen malignt lymfom/leukemi hos hund och cancer i urinblåsa, men vi vill gärna öka andelen tumörer där biomarkörer är användbara.

Slutligen är det viktigt att utveckla bättre behandlingsmetoder när man väl har fått cancer. Här har vi haft projekt med att hitta nya typer av cellgifter, som ger färre biverkningar samtidigt som effekten är lika bra eller bättre mot de tumörer vi behandlar. Som jag redan nämnt har hunden många tumörtyper som liknar de vi ser hos människa. Dessutom har hunden ett normalt immunförsvar och får cancer spontant. Detta gör att diagnostik och behandling som fungerar hos hund har väldigt stor sannolikhet att även fungera hos människa. Därför kan människans bästa vän hjälpa oss på fler sätt än de vi normalt sätt tänker oss.

Vår forskning inom cancer har som mål att förbättra livskvalité och hälsa för våra hundar, men kan vi även hjälpa barn och vuxna med cancer att klara sig bättre känns det ännu mer motiverat att forska kring denna viktiga sjukdom. Tack snälla för att ni stöder forskning kring hundcancer!

//Henrik Rönnberg, DipECVIM-CA(onc) SLU