Information om kataraktoperation

Senast ändrad: 07 december 2022

Katarakt (grå starr) definieras som en gråskiftning i ögats lins. Linsen i ögat sitter bakom pupillen. Den hjälper till att fokusera bilden på ögats näthinna (där syncellerna sitter) så att bilden kan ses klart. Vid en katarakt i linsen så kan inte ljuset komma in på rätt sätt i ögat vilket resulterar i en suddig bild. Små katarakter kan vara betydelselösa för hunden om de inte blir tätare och breder ut sig mera med tiden. Omfattande katarakt kan resultera i total blindhet.

Orsaker till katarakt

Katarakt kan vara ärftlig och olika ärftliga varianter förekommer hos vissa hundraser mer eller mindre frekvent. Andra vanliga orsaker till katarakt hos hund är diabetes mellitus, skada mot ögat och inflammation.

Hur diagnostiseras katarakt?

Vid en ögonundersökning testas patientens ögonreflexer och syn, och linsen undersöks med ett särskilt instrument (biomikroskop). Ofta behöver patienten få pupillvidgande för att kunna göra en fullständig undersökning. Vid undersökningen klassificeras katarakten och veterinären gör en bedömning av kataraktens omfattning.

Du hittar information om behandling av katarakt via länkarna nedanför bilden.

Hur behandlas katarakt?

Det finns inga mediciner som kan behandla bort en katarakt som uppkommit, däremot kan ett öga som utvecklat katarakt behöva behandling med anti-inflammatoriska droppar för att motverka kataraktinducerad inflammation. För att återställa synen vid omfattande katarakt behövs operation under allmän narkos. Under operationen så avlägsnas det grå, defekta linsmaterialet genom så kallad fakoemulsifikation. Linsmaterialet fragmenteras och sugs ut genom ett specialinstrument via ett litet snitt i kanten på ögat. I många fall kan därefter en plastlins sättas in istället för att ge bra synskärpa. I vissa fall är det inte möjligt att sätta in en ny lins (till exempel vid en instabil linskapsel) och patienten kommer då att ha ett brytningsfel, men synen kommer trots detta att bli mycket bättre efter operationen.

Förutom att förbättra synen hos hund med katarakt så hjälper operationen till med att hålla din hunds ögon smärtfria och minskar risk för komplikationer på sikt. Katarakter kan orsaka inflammation inuti ögonen, vilket kan leda till näthinneavlossning, glaskroppsförändringar, linsavlossning (linsluxation) och glaukom (högt tryck) i ögat. Det finns också viss risk för att linser med katarakt spricker, och då uppstår en mycket akut och smärtsam inflammation i ögat. Ögat behöver då i många fall opereras bort.

Är min hund en kandidat för kataraktoperation?

Innan operationen behöver vi säkerställa att både din hund och dess ögon har bra status i övrigt. Vi kommer att genomföra gonioskopi för att utvärdera kammarvinkeln och bedöma eventuell risk för utveckling av glaukom. Vi rekommenderar blodprov och urinprov för att undersöka blodsockernivå och utvärdera allmän status innan narkos. Vi gör även en klinisk undersökning. Det är viktigt att kontrollera tandstatus. Om tandstatusen är dålig (tandsten, tandköttsinflammation, tandlossning eller rotspetsinfektion) så behöver besök bokas för tandåtgärd innan operation för katarakt bokas, eftersom dålig tandhälsa kan resultera i ökad risk för infektion/inflammation i ögonen i samband med kataraktoperationen.

Vi gör inom cirka en månad innan operationen också två specifika test av ögonen för att utvärdera att det finns bra chans att återställa bra syn:

  • Ultraljud av ögonen: detta möjliggör att se de bakre strukturerna i ögat för att undersöka om det finns skador/förändringar som gör att prognosen för operation är dålig, till exempel avlossning av näthinnan. Vi mäter också linsen för att kunna välja rätt storlek på plastlinsen i samband med operation.
  • Elektroretinogram (ERG): detta testar funktionen hos syncellerna i bakre delen av ögat för att utvärdera att dessa reagerar normalt på ljusstimulering. Även detta test genomförs för att se att prognosen för operation är så bra som möjligt så att vi inte opererar i onödan. I vissa fall gör vi denna undersökning på vaken hund, men det kan krävas lätt sedering eller en kort allmän narkos för att kunna göra en tillförlitlig undersökning. Detta bedöms från fall till fall. Undersökning på sövd hund tar ungefär en halv dag eftersom hunden också måste få möjlighet att vakna i lugn och ro efter narkosen. Även undersökning på vaken hund tar en stund, eftersom hunden behöver sitta i ett mörkt rum under cirka en timma för att anpassa sitt mörkerseende innan undersökningen kan påbörjas. Därefter tar själva undersökningen ungefär 0,5-1 timma.

Kommer min hund att se bra efter operationen?

Kataraktoperation har vanligen en god prognos. När katarakten är borta återfår de flesta patienter sin syn direkt efter operationen. Långtidsprognosen för att behålla bra syn är också god. Studier visar till exempel att mer än 80% av opererade hundar fortfarande har bra syn ett år efter operationen. Det finns dock en viss risk att synen inte går att återställa efter operationen, dvs om någon komplikation tillstöter.

Finns det någon komplikationsrisk?

De vanligaste komplikationerna som kan uppstå efter kataraktoperation är kronisk inflammation, näthinneavlossning och glaukom (högt tryck i ögat). Det kan också tillstöta infektion i ögat i sällsynta fall. Själva narkosen i sig innebär också en viss risk även om den i de flesta fall är liten. Om din hund har ökad risk för någon av dessa komplikationer så kommer vi att diskutera det innan vi tar beslut om operation. En del av komplikationer som uppstår kan hanteras med kompletterande åtgärder, och behöver inte nödvändigtvis medföra att operationen inte får ett lyckat resultat. I vissa fall kan synen trots operation vara omöjlig att återställa, och i sällsynta fall kan ögat till och med behöva opereras bort, det vill säga om komplikationerna är sådana som inte går att vända. I händelse av att komplikationer uppstår så medför det merkostnader i förhållande till de åtgärder som är nödvändiga att genomföra. Det är viktigt att vara medveten om att komplikationsrisken är högre vid kataraktoperation hos hund, katt och häst jämfört med människa.

Hur ser eftervården ut?

Det är viktigt att se till att ni har tid och möjlighet att ta hand om eftervården då den är lika viktig som operationen i sig för att få ett lyckat resultat, dvs smärtfria ögon och bra syn. Under de första två veckorna efter operationen behöver hunden ha krage. Endast lugna koppelpromenader är tillåtet (dvs begränsad aktivitet) och hunden ska rastas med sele för att undvika tryck runt halsen. Hunden kommer också att behöva många olika ögondroppar ofta under dessa första två veckor, samt även få medicin som ges i munnen. Hunden kan behöva tränas innan operationen så att det går att ge ögondroppar på ett säkert sätt.

Hunden stannar vanligen kvar under natten för intensiv medicinering och uppföljande tryckmätningar och undersökningar. Det första återbesöket sker därefter vanligen cirka en vecka efter operationen. Vi mäter då ögontrycket och undersöker ögonen. Efter detta besök minskar vanligen antalet ögondroppar som ni behöver ge något, även om det fortfarande behövs intensiv medicinering. Därefter sker nästa återbesök vanligen två veckor efter operationen. I många fall har då operationssåret läkt och behandlingen kan minska ytterligare. Det är dock viktigt att poängtera att både plan för behandling och återbesöksfrekvens anpassas individuellt för varje patient beroende på ögonens status för att få bästa operationsresultat. Det första återbesöket efter operationen ingår i operationspriset. Därefter tillkommer kostnader för följande återbesök. Under eftervårdsperioden är det viktigt att ni hör av er till kliniken omedelbart om hunden visar tecken på ökad smärta, försämrad syn eller något annat som tyder på en komplikation. Mer information om detta kommer att lämnas vid hemgång efter operationen.

Det är viktigt att känna till att du kommer att behöva fortsätta ge ögondroppar i nedtrappande dos till din hund i flera månader efter operationen. Nedtrappningsschemat beslutas vid uppföljande återbesök (antingen till vår klinik eller till din egen veterinär som remitterat fallet beroende på förutsättningar) under det första året. De allra flesta hundar står kvar på ögondroppar 1-2 gånger dagligen resten av livet. Uppföljningar görs minst en gång per år för att följa hur ögonen mår och för att kunna justera behandlingen vid behov.

Vad händer om min hund inte är en kandidat för operation?

De vanligaste orsakerna till att det inte är lämpligt eller möjligt att operera är näthinneavlossning, näthinnedegeneration (förtvinad näthinna), glaukom (högt ögontryck) eller kraftig inflammation i ögonen. Det vill säga sjukdomar och tillstånd där operationen inte förväntas ha en god prognos för att återställa synen. Om operation inte är möjlig att genomföra så är det viktigt att känna till att hundar som är blinda ändå kan ha en bra livskvalitet. Hundar har en fantastisk förmåga till att anpassa sig och kunna navigera i miljön genom att använda sina andra sinnen, som lukt och hörsel.

Om din hund inte opereras så ska den vanligen ändå ha anti-inflammatoriska ögondroppar en till två gånger dagligen resten av livet. Dessa ögondroppar minskar risken för att hunden utvecklar smärtsamma tillstånd sekundärt till inflammation som orsakas av katarakten. Vi rekommenderar också regelbundna återbesök för att undersöka så att ögonen är smärtfria och så friska som möjligt.  


Kontaktinformation

SLU Universitetsdjursjukhuset, UDS